កក្តាជីវភាព បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​កុមារី​បោះបង់​ចោល​ការ​សិក្សា​ច្រើន​ជាង​កុមារា

http://www.postkhmer.com/index.php/national/1-national-news/89010-2012-11-15-01-37-33

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s